Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI ZAPOBIEGANIU I PRZECIWDZIAŁANIU COVID-19 WŚRÓD  DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W TRAKCIE PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU ZAJĘĆ obowiązującymi od 1 września 2021r.

Zarządzenie nr 20 /2021
Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej  

z dnia 01.09.2021r.

w sprawie: wprowadzenia „Procedury bezpieczeństwa dotyczącego zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć  w tym organizacji pracy w trakcie zagrożenia epidemiologicznego”

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082   ze.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394 ze zm.).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Procedurę bezpieczeństwa dotyczącego zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć  w tym organizacji pracy w trakcie zagrożenia epidemiologicznego, „stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola w białej Piskiej oraz rodziców/ opiekunów, którzy będą korzystać z opieki przedszkola.
 3.  Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurze.

           § 2

Traci moc dotychczas obowiązująca „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć”  wprowadzona zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 27.08.2020r.

          §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

                                                      Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2021 z dnia 01.09.2021r.

PROCEDURA  FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁEJ PISKIEJ W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego praz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w takcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2

                                              OBOWIĄZKI  DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Udziela instrukcji pracownikom dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 5. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pozostałych pomieszczeniach, sanitariatów.
 6. Planuje organizację pracy przedszkola w oparciu o aktualne wytyczne MEiN i GIS.
 7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Nadzoruje, aby przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

                                                                                 §3

                                                 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji przed przystąpieniem do pracy.
 2. Pracownik, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji.
 5. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy zabezpieczają się w indywidualne środki  ochrony osobistej.
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennej zmiany odzieży i fartuchów.
 8. Wodę pitną podają dzieciom wyłącznie dorośli.
 9. Wyznaczeni pracownicy pobierają z kuchni w odstępach czasowych co 5 minut posiłki i serwują je w poszczególnych grupach  (grupy młodsze). Grupa starsze  spożywają posiłki na stołówce z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 10. Posiłki są porcjowane i wydawane dzieciom przez pracowników przedszkola.
 11. Podczas wydawania posiłków pracownicy zobowiązani są przestrzegać reżimu sanitarnego (konieczność założenia maseczek).

          Nauczyciele pracujący w placówce:

 1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacyjnym oraz ustalonym przez dyrektora harmonogramem.
 2. W przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia funkcjonowania placówki wynikającego z zawieszenia zajęć nauczyciele realizują zadania przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć.
 3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 5. Przypominają i dają przykład właściwych zachowań. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 6. Przestrzegają zasad wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy podczas wychodzenia (z zachowaniem odstępów czasowych) nie mieszały się ze sobą. Przestrzeń szatni należy wietrzyć po każdorazowym wyjściu poszczególnej grupy.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

 Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, woźne:

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki itp.
 2. Wietrzą salę, w której przebywają dzieci co najmniej raz na godzinę lub według potrzeb.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, sanitariaty oraz pomoce dydaktyczne minimum dwa razy dziennie oraz wg potrzeb.
 5.  Wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 6. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 7. Woźne dokonują kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń przedszkola po jego zamknięciu.
 8. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi zawartymi w niniejszej procedurze oraz ich stosowania.

                                                                                   §4

                                                  OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w przedszkolu w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i podpisują stosowne oświadczenie.                 
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 7. Nie pozwalają dziecku na zabieranie z domu do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego.
 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce oraz przebywają w przedszkolu wyłącznie w maseczce z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m od kolejnego rodzica/opiekuna.
 11. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń z przedszkola.

                                                                                  § 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście do placówki nadzoruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 2. Organizacja i  liczebność grup: Ilość dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ściśle uzależniona od wielkości sali (zgodnie z zaleceniami GIS powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże nie może być mniejsza niż 1,5m2.).

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

 1. Dziecko/dzieci do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem/dziećmi, mającym/i pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko/dzieci.
 2. Rodzic dzwoniąc domofonem przy głównym wejściu informuje pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka/dzieci. Dziecko z temperaturą do 37,50 C może uczestniczyć w zajęciach na terenie przedszkola. Po stwierdzeniu u dziecka temperatury pomiędzy 37,5– 38 0C będziemy prosili rodzica o zabranie dziecka z przedszkola.
 3. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. W związku z powyższym rodzic może wejść z dzieckiem/dziećmi do szatni przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników przedszkola 1,5 m. Maksymalnie w każdym boksie każdej grupy mogą przebywać 1 osoba dorosła z dzieckiem.
 4. Rodzic po wejściu w maseczce do przedszkola przystępuje do dezynfekcji rąk, po czym niezwłocznie kieruje się do boksu danej grupy dziecka. Rodzic pomaga dziecku w przebraniu i odprowadza je do odpowiedniej grupy, lub przekazuje dziecko dyżurującemu pracownikowi przedszkola.  Rodzic bezzwłocznie opuszcza szatnię i budynek przedszkola.
 5. W sytuacji, kiedy odnotowana będzie duża zachorowalność dopuszcza się ograniczenie  rodzicom wstępu do przedszkola.

        Odbieranie dziecka z placówki:

 1. Rodzic/opiekun powiadamia domofonem pracownika przedszkola o przybyciu w celu odbioru dziecka.
 2. Rodzic/opiekun oczekuje na wejście w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.
 3. Rodzic odbiera dziecko z sali. Następnie pomaga dziecku ubrać się w szatni i bez zbędnej zwłoki opuszcza wraz z dzieckiem budynek przedszkola, pamiętając o ponownej dezynfekcji rąk przy wyjściu.
 4. Istotne informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, osobisty z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) oraz od pracownika wydającego dziecko.
 5. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic z dzieckiem niezwłocznie opuszcza teren przedszkola.

       Ustalenie stanu zdrowia dziecka:

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie,  zobowiązując się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym i przyprowadzania tylko zdrowego dziecka.
 2. Rodzic/opiekun zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 3. Dziecko za zgodą rodzica może mieć wykonywany pomiar temperatury (załącznik nr 1- zgoda rodzica na pomiar temperatury.

                                                                           § 6

                                                KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

 1. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania dystansu minimum 1,5 m, a także skorzystać ze środków  ochrony osobistej- maseczki, rękawiczki. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy  dezynfekować ręce.

                                                                                 § 7

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik/osoba przebywająca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora oraz bezzwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 5. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia tel. 22 25 00 115, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.

 Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 1. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań bezzwłocznie zabezpiecza się w: maskę, fartuch ochronny z długim rękawem i rękawiczki.
 3. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 4. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 5. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 6. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr 999 lub 112.
 7. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany natychmiast zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających  w grupie przedszkolnej oraz pracowników.
 8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 11. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu i wdrażaniu ewentualnych dodatkowych działań biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 12. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

     § 8

                                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie i wszyscy pracownicy Przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 4.  „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć organizacji pracy w trakcie zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje od dnia 1 listopada 2021r. do odwołania.
 5. Zmiany w Procedurze wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej.
 6. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Wybrane telefony do instytucji:

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ- 87 4241350

ZOPO – 87 4239014

KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE DELEGATURA W EŁKU- 87 7328575, 7328563

PPSS-E W Piszu – 87 4232378