Koncepcja pracy

 

 

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola  w Białej Piskiej na lata 2014-19

                                                                                                                      „Moje przedszkole, to mój drugi dom

                                                                                                                      Bo stawia na  Mnie

                                                                                                                      Na moje szczęśliwe dzieciństwo

                                                                                                                       I na Mój wszechstronny  rozwój”

 

               Wychowanie  przedszkolne ma w Polsce  długoletnią i piękną tradycję .  W ostatnich  latach zmienił się jednak obraz polskiego przedszkola  Jest to przede wszystkim placówka szeroko otwarta  nie tyko na dzieci, ale uwzględniająca   także potrzeby i oczekiwania rodziców i środowiska 

Nowa podstawa programowa wynikająca z reformy oświaty, wyznacza kierunki zmian  wewnątrz przedszkola w zakresie treści,  form aktywności  oraz modernizacji metod i środków nauczania.  Zmiany w treściach edukacyjnych i metodach  pracy nauczycieli mają przyczynić się do zmian w relacjach dziecko-nauczyciel- rodzic. Współczesne przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie  z rodzicami i środowiskiem społeczno- przyrodniczym. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy   wychowaniem rodzinnym, a nauczaniem szkolnym. Placówka przedszkolna  musi zapewnić opiekę i wychowanie oraz uczenie się w atmosferze  akceptacji i bezpieczeństwa, tworzyć dzieciom  warunki umożliwiające osiągniecie dojrzałości szkolnej. Niezmiernie ważne jest też wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno- kulturowo- przyrodniczych.  Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań  dotyczących zadań opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych , organizacyjnych oraz  finansowych, kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych  zadań i ich społeczna  doniosłość  wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość  pracy placówki w wielu obszarach.

 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego (Dz. U z 2012 r.  poz. 977)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013,  poz. 560)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego (…) Dz. U. Nr 89, poz. 730)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania  rozwoju dzieci (Dz. U.  poz. 1257)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. . w sprawie zajad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach  placówkach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 532 wraz z późniejszymi zmianami)
 • Statut Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wnioski ze sprawowanego  nadzoru, samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, ankiety, analizę dokumentów, wywiady oraz wnioski i sugestie rodziców. Opracowanie i wdrożenie  koncepcji  ma na celu zapewnienie  ciągłego rozwoju przedszkola oraz doskonalenie  jakości jego pracy.

Cele ogólne koncepcji

 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2.  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
 4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 5.  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 6.  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 7.  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 8.  Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju. Główne kierunki realizacji koncepcji.
 1. Zapewnienie każdemu dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez rozbudzanie i zaspokajanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
 3. Rozwijanie u  wychowanków optymalnych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
 5. Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
 6. Kształtowanie  poczucia tożsamości narodowej i europejskiej, przygotowanie dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój region, kraj i inne narody europejskie.
 7. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez całościowe ukazywanie świata, a także kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
 8. Promocja zdrowia i ekologia.
 9. Edukacja przez sztukę.

Koncepcja pracy naszego przedszkola jest otwarta, może być modyfikowana i poszerzona o nowe elementy.

O NASZEJ PLACÓWCE
    Nasze przedszkole istnieje od 1946 roku i  zlokalizowane jest na ulicy Moniuszki 7. Placówka  mieści się w wyodrębnionym skrzydle budynku gimnazjum.  Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Miasta i Gminy Biała Piska.

W placówce funkcjonuje  7 oddziałów- cztery  5 godzinne i trzy- dziewięciogodzinne. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. W przedszkolu dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, przygotowywanych przez kuchnię przedszkolną.  Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej zatrudnia 10 nauczycielek posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  i 8 pracowników  obsługi, w tym dwie pomoce nauczycielki,  zatrudnione w  grupie młodszej, intendenta , dwie kucharki oraz trzy woźne oddziałowe.  

Przedszkole podejmuje szereg działań wpływających na wszechstronny rozwój dzieci, organizujemy szereg konkursów o różnym zasięgu, w tym ogólnopolskich , realizujemy projekty oraz programy ogólnopolskie. Opracujemy i wdrażamy programy własne, dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Posiadamy Certyfikaty za działalność ekologiczną „Przyjaciele Natury”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Srebrny Certyfikat „Marzycielskiej Poczty” za wspieranie dzieci chorych”, Certyfikat za udział w projekcie, którego głównym celem jest poprawa jakości  odżywiania dzieci i promowania aktywności fizycznej stanowiącej nierozerwalną część profilaktyki zdrowia., Międzynarodowy „Certyfikat Zielonej Flagi”- przyznawany za działalność ekologiczną, Ceryfikat W- M KO Oświaty  „Przedszkole dla którego największym marzeniem jest zdrowy przedszkolak”                                                                                                                                          Współpracujemy z rodzicami naszych przedszkolaków oraz z licznymi instytucjami w tym : Nadleśnictwem Drygały, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem  Kultury, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Szkół w Drygałach, Szkołą Podstawową w Kumielsku, Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich, LGD „Mazurskie Morze” oraz z partnerskimi przedszkolami działającymi na forum ogólnopolskim z  Michałowa, Błędowa, Gdowa, Igołomii. 

       BAZA LOKALOWA                      

       Placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażanych  w meble i pomoce dydaktyczne z odpowiednimi Certyfikatami oraz zabawki wpływające na  wszechstronny rozwój dzieci,  Szatnie dla dzieci na parterze, jadalnię, oddzielną salę do leżakowania, funkcjonalny ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Baza lokalowa jest systematycznie  modernizowana w celu zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu. ale zabaw są estetyczne i kolorowe.

    MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Zapewnienie dzieciom opieki  oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
 2. Wspieranie działań wychowawczych i  edukacyjnych rodziców.
 3. Tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie  z jego możliwościami rozwojowymi .
 4. Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 5. Organizowanie sprawnego funkcjonowania organów przedszkola i zarządzania placówka.
 6. Analiza i ocena pracy oraz wykorzystywanie wyników do ciągłego doskonalenia się.

Nasze hasło to:  „Nie ma godniejszego celu niż danie każdemu dziecku     lepszej przyszłości” .

 

         WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie przez dzieci  sukcesu.
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszystkich inności.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 5. Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Zatrudniana jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna.
 7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej  rzeczywistości z zachowaniem  wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.
 8. Cała społeczność przedszkola przestrzega praw człowieka, dba o dobre stosunki międzyludzkie  skuteczną komunikację interpersonalną.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

   METODY I FORMY PRACY

 1. W procesie edukacyjnym jasno określono cele ukierunkowane na rozwój dziecka. Metody i formy pracy z dziećmi są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Zapewniają wychowankom twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Przedszkole tworzy środowisko wspierające rozwój intelektualny dziecka.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane  w przedszkolu  metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 1. samodzielnych doświadczeń
 2. metoda kierowania własną działalnością  dziecka
 3. metoda zadań stawianych dziecku
 4. Metoda ćwiczeń utrwalających

 

Metody oglądowe

 1. obserwacja i pokaz
 2. Osobisty przykłada nauczyciela
 3. udostępnianie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne  utwory literackie, koncerty muzyczne

 Metody słowne:

a) rozmowy

b)  Opowiadania

c) zagadki

d)objaśniania, instrukcje

e)sposoby społecznego porozumiewania się

f)metody żywego słowa

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. DziamskiejEdukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat Celem ćwiczenia edukacji przez ruch jest aktywizowanie struktury pamięci długotrwałej, a konkretnie jej trzech struktur:  pamięci proceduralnej (dziecko rusza się w każdym ćwiczeniu), pamięci zdarzenia, epizodycznej (przeżycia emocjonalne danego ćwiczenia – dźwięki, muzyka, rytm), wiedzy (efekt ćwiczenia, np. praca plastyczna staje się punktem wyjścia do realizacji innych treści).
 • metoda projektu-Metoda projektu polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.
  Projekt, to metoda w której:

  – dziecko, lub grupa prowadzą badania na jakiś temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowych doświadczeń
  – aktywność badawcza może trwać dłuższy czas
  – dzieci planują działania samodzielnie lub w grupach
  – dzieci wybierają miejsca zajęć terenowych
  – dzieci wybierają materiały źródłowe.
 • metody twórczej ekspresji ruchowej  : Orffa, Labana, Kniessów .W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Elementy tej metody urozmaicają nam zestawy ćwiczeń ruchowych. Pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia twórcze w formie tańca zasługują na szczególną uwagę, ponieważ towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, uwalniają wewnętrzne napięcia i niepokoje. Zabawy twórcze pozwalają dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Przeżywanie lęków, obaw, osiąganie poziomu swobodnego komunikowania się prowadzi do osiągania przez dzieci sukcesu.
 • Drama –Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz- Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy: element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych; element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy; element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne)
 • Dziecięcą matematyka metodykę  wg E. Zielińskiej i E. Gruszczyk– Kolczyńskiej. Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier-ściganek.
 • metody aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne, burza pytań(odwrotność burzy mózgów), piramida priotytetów, grupy zadaniowe, metody ewaluacyjne, co ci się we mnie podoba.
 • Aktywne słuchanie muzyki Batii Straus- Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela.
 • Pedagogikę zabawy- Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą, symboliczne określenie metodycznych poszukiwań. Jej celem1 jest dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącądo twórczych rozwiązańpracęz uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferęemocjonalnączłowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć. Różnorodne propozycje interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą, umożliwiająodkrywanie samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, służąakceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także fizycznych) i sprzyjająrozwojowi społecznemu, wzmacniając poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Metody sątak dobrane, aby wyzwalały aktywnośći zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa2, a także ułatwiały wymianęmyśli i odczućbez lęku przed ocenąze strony innych. Ma to sprzyjaćm.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań, a także przekazywaniu określonych treści i uczeniu się
 • Twórcza kinezjologia Paula Dennisona- Metoda Dennisonów – to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.  Paul Dennison, amerykański pedagog, uważa, że wiele pro­blemów z intelektualnym i emo­cjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku równowagi między nimi. Mózg nie jest bo­wiem narządem symetrycznym – każda z półkul ma nieco inne zadania. Lewa półkula jest odpowie­dzialna za analizę szczegółów, wnioskowanie i operowanie mową. Prawa pamięta znajome twarze i steruje naszym życiem emocjonalnym, a choć nie włada językiem, nadaje naszym przeżyciom wyraz  mimiczny (u osób leworęcznych role obydwu półkul są zwykle odwró­cone). Dziecko, którego rozwój przebiega w sposób nieskrępo­wany, w naturalny sposób ćwi­czy obie półkule: Dzięki ich har­monijnej współpracy z łatwością przyswaja sobie kolejne umiejętności i ma szansę na pełny rozwój swoich talentów. Brak równowagi między pracą obydwu półkul mózgowych prowadzi do rozmaitych zakłóceń. Dziecko może mieć na przykład kłopoty z koncentracją, nauką czytania i pisania, opanowaniem własnych emocji.
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz bajki terapeutyczne wprowadzają dzieci w dobry humor i służą odreagowaniu złych emocji. Poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia chcemy: skierować emocje negatywne na pozytywne i przekształcić złą energię w dobrą, porażkę zmienić w sukces, wspierać wysiłki dzieci, zachęcać do współdziałania, wspierać rozwój dziecka, eliminować frustrację i stres, pomóc w rozwiązywaniu problemów, likwidować złość, gniew, irytację oraz zapobiegać agresji. Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki przejmować jego zachowania. Rozwiązywanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dziecka może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Dziecko uczy się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Bajka relaksacyjna posługuje się wizualizacją aby odprężyć i uspokoić. Akcja toczy się w miejscu spokojnym, przyjaznym i dobrze znanym dziecku, co sprawia, że czuje się bezpieczne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. One uwalniają od napięć i negatywnych emocji. Wizualizacja w pracy z dziećmi rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie określonych stanów emocjonalnych.
 • Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa) Dzieci dostają gotowy wzór, rysunek, który mechanicznie odbijają, powielają. Jest to doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Metoda daje możliwości wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, które urozmaicają proces działania, a efektywne działanie dziecka jest rzeczą najważniejszą w każdej metodzie. Ćwiczenia grafomotoryczne wyrabiają pewność i płynność ruchów ręki.

 

Formy pracy

 • Praca indywidualna
 • Praca w małych zespołach
 • Praca z cała grupą
 • „otwarte drzwi” (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola)

Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych  zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

 • Chroni oryginalność myślenia dziecka
 • Nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje
 • Nie wyjaśnia  nadmiernie i nie wyręcza
 • Daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązywania problemu
 • Wyzwala pomysłowość dziecka swoją pomysłowością
 • Nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem 

   WARTOŚCI KTÓRE KSZTAŁTUJEMY U NASZYCH WYCHOWNKÓW

  1. Szacunek
  2. Odpowiedzialność
  3. Uczciwość
  4. Odwaga
  5. Samodyscyplina
  6. Pokojowość
  7. Sprawiedliwość
  8. Szczęście, optymizm, humor
  9. Przyjaźń i miłość
  10. Solidarność
  11. Piękno
  12.  Mądrość

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Programy wychowania przedszkolnego są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić każdemu dziecku  osiąganie systematycznych postępów . Jakość programów zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych  dzieci i osiąganie sukcesów.

 1. „ Od przedszkolaka do pierwszaka” – program  wychowania przedszkolnego Iwona Broda
 2. „Bezpieczne przedszkole- Agata Gabrysz, Aleksandra Baraniak
 3. Program edukacji religijnej „W radości dzieci Bożych”- T. Śmiech
 4. „Nasze przedszkole”- program wspomagający rozwój  aktywności dzieci sześcioletnich-Wiesława Żaba- Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska
 5. „Zabawy matematyczne i językowe”- program pracy z dziećmi 5 i 6 letnimi wspierający pojawiające się  zdolności związane z edukacją matematyczną oraz pisaniem i czytaniem (program własny)- Monika Murawska – Ślęzak
 6.  „Kolorowy świat małych twórców”- program własny inspirujący twórczą aktywność  w zakresie  działalności plastycznej – Monika Murawska- Ślęzak
 7. „Polubić przedszkole”- program adaptacyjny- Jadwiga Palczewska, Jadwiga Frąckiewicz
 8. Program profilaktyki przedszkola-
 9. “Zdrowie- nasz skarb”- program własny Monika Murawska- Ślęzak
 10. Program pracy wychowawczej  w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej
 11. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” -ogólnopolski program ekologiczny
 12. „Akademia zdrowego przedszkolaka”- ogólnopolski program zdrowotny
 13. „Nie pal przy mnie proszę”- powiatowy program dotyczący profilaktyki palenia nikotyny
 14. „Akademia Aqafresch”- ogólnopolski program dotyczący profilaktyki jamy ustnej

 

                 PLANOWANIE I DOSKONLENIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH

Przedszkole posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli i rodziców cele i kierunki działania. Nauczyciele uczestniczą  w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania przedszkola. Nauczyciele i rodzice wiedzą, co przedszkole chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele.

 1. Planowaniem obejmowane są zajęcia stałe, jak i czas wolny
 2. Obowiązuje roczny plan pracy placówki.
 3.  Obowiązują  miesięczne plany pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczej  dla każdej grupy.
 4.  Plany w miarę potrzeby są modyfikowane i uzupełniane w trakcie realizacji.
 5.  W planach uwzględnia się  podstawę programową oraz sposób jej realizacji , zainteresowania dzieci, ich możliwości, a nawet propozycje dzieci.
 6.  Plany opracowywane  są wspólnie przez nauczycielki pracujące w danej grupie.
 7.  Obowiązuje kalendarz imprez przedszkolnych, współgrający z całoroczną pracą w przedszkolu.
 8.  Rodzice  są informowani o  planach pracy, i  zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych,  planowanych uroczystościach, wycieczkach    i innych przedsięwzięciach.

 

                              ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Organizacja procesu  edukacyjnego umożliwia pełną realizację  zadań przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Organizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu zapewnia każdemu dziecku szanse rozwoju.

 1. Przedszkole  organizuje zajęcia  dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym zajęcia specjalistyczne.
 2.  Zabawy dowolne proponowane są dzieciom w różnych częściach dnia  pobytu w przedszkolu.
 3.  W czasie pobytu w przedszkolu dzieci zobowiązane są do przestrzegania  zasad ustalonych przez nauczyciela  wspólnie z dziećmi – kontrakty  grupowe.
 4.  Część zajęć organizowanych w przedszkolu chociaż jest obowiązkowa, nie musi  być jednak organizowana z całą grupą. Można pracować w małych  zespołach w czasie dogodnym dla większości dzieci.
 5.  W przedszkolu obowiązują ramowe rozkłady dnia dla dzieci młodszych  i starszych, zgodne z zaleceniami zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu  zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 

EFEKTY PRACY PRZEDSZKOLA 

Przedszkole osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i osiągnięcia dzieci, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwane w toku realizacji odpowiednio dobranych programów wychowania przedszkolnego. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. Przedszkole bada  osiągnięcia  edukacyjne  dzieci.

                    EFEKTY PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ

Przedszkole realizuje  program wychowania przedszkolnego uwzględniający miedzy innymi, potrzeby dzieci, uniwersalne wartości, promocję  postawy szacunku dla innych i samego siebie, formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzieci są zachęcane do wysiłku i tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze przedszkola są jednolite i spójne. Postawy i zachowania dzieci wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie norm om  postępowania. Przedszkole podejmuje  systematyczne i skuteczne  działania profilaktyczne i opiekuńcze.

 

                                                EFEKTY PRACY OPIEKUŃCZEJ

Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi. Przedszkole zapewnia dostępne formy pomocy dzieciom, które  jej   potrzebują, a także podejmuje  systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.

 

                                       SYSTEM DIAGNOZOWNIA OSIĄGNIEĆ DZIECI

Nauczycielki wszystkich grup prowadzą systematyczną obserwację dzieci, a swoje spostrzeżenia odnotowują w:

 • Arkuszach obserwacji rozwoju dziecka  3- letniego
 • Arkusz obserwacji pedagogicznych dziecka  4- letniego
 • Arkusz indywidualny  do badania gotowości  szkolnej dziecka.

Obserwacja prowadzona jest co najmniej 2 razy w roku. Wyniki obserwacji  oraz  arkusze diagnostyczne, zawierające karty do diagnozy  dzieci służą do sporządzenia diagnozy przedszkolnej, która jest przeprowadzana 2 razy w roku dla dzieci 5 i 6 letnich. Diagnoza wstępna jest prowadzona na przełomie września i października. Na podstawie wyników diagnozy określane są kierunki pracy z poszczególnymi dziećmi  oraz  z całą grupą. Diagnoza końcowa przeprowadzana jest na przełomie marca i kwietnia.  Na podstawie diagnozy końcowej opracowywana jest pisemna Informacja o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

        SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

Rodzice na bieżąco informowani są o postępach dziecka oraz ewentualnych trudnościach podczas indywidualnych rozmów, konsultacji dla rodziców, zajęć otwartych. Nauczycielki zapoznają rodziców z wynikami diagnozy wstępnej oraz przygotowują dla rodziców „Informacja o gotowości  dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej” do dnia 30 kwietnia.

 

     SYSTEMY MOTYWACYJNE STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 1. Działania wzmacniające pozytywne zachowania dzieci:
 1. Pochwały na forum grupy
 2. Pochwały do rodziców
 3. Dyplomy
 4. Tablice motywacyjne
 1. Rozbudzanie w dziecku zainteresowań.
 2. Dostosowanie zadań do umiejętności dziecka, aby dać dziecku możliwość osiągnięcia sukcesu i wywołać motywację do dalszej pracy.
 3. Docenianie twórczego myślenia dziecka.

  STOSOWANE W PRZEDSZKOLU KARY

 1. Chwilowe wyłączenie z zabawy „Krzesełko myślenia”.
 2. Rozmowa na temat niewłaściwego zachowania.
 3. Zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę: przeproszenie
 4. Rozmowa z rodzicem
 5. Odmówienie dziecku nagrody
 6. Czasowe  odebranie przyznanego przywileju.

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU

Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku lojalnymi i ogólnopolskim.  Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne  środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą.  Przedszkole potrafi pozyskać sojuszników wspierających jego działalność. Nauczyciele i rodzice podejmują działania służące pożytkowi  lokalnej społeczności

OBSZARY DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  :

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.                                                                Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Wśród form takiego współdziałania są m.in.

 • Aktywne włączanie rodziców w działania przedszkola: pomoc w organizacji imprez, uroczystości, pełnienie funkcji opiekunów podczas wycieczek
 • Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach.
 • Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez publikacje materiałów dla rodziców, organizowanie spotkań ze specjalistami.
 • Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,  podczas których rodzice mają możliwość obserwacji dzieci na tle grupy rówieśniczej
 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców. 
 • Prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola.
 • Organizowanie zebrań grupowych
 • Kąciki informacyjne dla rodziców
 • Organizowanie konsultacji dla rodziców 

  OBSZARY DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM:

 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka.
 • Włączanie się w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym.
 • Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.
 • Prezentowanie dzielności przedszkola w lokalnych mediach oraz na forum ogólnopolskim.
 • Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami.

 INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z PRZEDSZKOLEM:

 •  Komisariat Policji (kwestie bezpieczeństwa)
 • Urząd Miejski w Białej Piskiej (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne)
 •  Miejsko- Gminny Dom Kultury (konkursy, pomoc w organizacji nagłośnienia imprez przedszkolnych, organizacja wystaw, koncertów)
 • Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna – spotkania czytelnicze
 •  Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – konsultacje, porady, warsztaty
 •  Szkoły podstawowe z terenu gminy Biała Piska: udział w konkursach, przeglądach
 • MGOPS- organizacja różnych form pomocy rodzinom dzieci najuboższych
 • Nadleśnictwo Drygały- konkursy, akcja sprzątanie świata, akcja dokarmianie zwierząt, zwiedzanie Sali edukacyjnej, zapraszanie pracowników Nadleśnictwa do przedszkola w celu przybliżenia pracy leśniczych, wsparcie finansowe
 •  Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich – konkursy, projekty
 • Uczenie wyższe- organizowanie praktyk studenckich
 • Zespół Szkół Nr 1- organizowanie praktyk uczniowskich, drobne naprawy sprzętu

TRADYCJE NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • Akcja “Sprzątanie świata”
 • Święto marchewki
 • Obchody dnia Edukacji Narodowej
 • Mikołajki
 • Święto pluszowego misia
 • Bal ekologiczny
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem
 • Bal karnawałowy
 • Święto Ziemi
 • Zielony Dzień
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka

 DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

 • Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym.
 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.
 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej, strony internetowej przedszkola, blogów grupy.
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci.
 • Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
 • Zamieszczanie informacji o działaniach przedszkola na stronie internetowej urzędu miejskiego, radia internetowego Radio Fajna Stacja.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu.
 • Organizowanie konkursów w tym o zasięgu ogólnopolskim.

NAUCZYCIELE

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej.  Prowadzone są działania dające nauczycielom  szanse samorealizacji. Określone są kryteria i procedury oceny pracy nauczycieli. Sposób oceniania  pracy i przyznawania  nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa prowadzona jest przez dyrektora  w sposób  planowy, zapewniający   sprawną realizację  podejmowanych działań. Nauczyciele  potrafią pracować w zespołach, znają swoje możliwości. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem przedszkola i indywidualnymi  potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia  zawodowego nauczycieli. Wewnętrzne doskonalenie jest przemyślane,  zaplanowane , systematyczne i właściwie zorganizowane. Nauczyciele stosują zdobytą wiedzę w swojej pracy, a ich  osiągnięcia są  upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym oraz  ocenie pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szanse rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form  doskonalenia zawodowego

 OBSZAR DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI:

 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w ramach WDN.
 • Dbanie o przyjazną atmosferę w pracy.
 • Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.
 • Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami.
 • Stosownie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi.
 • Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
 • Współdziałanie w planowaniu działań i rozwiązywaniu problemów.
 • Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków.

OBSZAR DZIAŁAŃ PERSONELU NIEPEDAGOGICZNEGO:

 • Udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola.
 • Motywowanie do oszczędnego gospodarowania mieniem.
 • Życzliwy stosunek do dzieci.
 • Pomoc w realizacji treści programowych.

 

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 1. Rozumie znaczenie przyrody dla człowieka.
 2. Żyje z przyrodą w zgodzie.
 3. Posiada wiedzę o zdrowym stylu życia.
 4. Przestrzega zachowań prozdrowotnych.
 5. Umiejętnie komunikuje się i współdziała w grupie rówieśniczej.
 6. Jest śmiały, optymistyczny, prezentuje twórczą postawę wobec otoczenia.
 7. Jest radosny i otwarty na świat.
 8. Jest pełen inicjatyw, odważny i samodzielny.
 9. Potrafi odróżnić dobro od zła.
 10. Potrafi Radzic sobie w różnych sytuacjach.
 11. Ma poczucie własnej wartości.
 12. Jest dobrze przygotowany do dalszej edukacji i wyzwań XXI wieku.

 

KIERUNKI PRACY PRZYJĘTE NA LATA 2014-2019

 1. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 2. Tworzenie warunków pozwalających integrować wiedzę  z zakresu wychowania zdrowotnego z zachowaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi.
 3. Rozwijanie postaw ekologicznych dzieci umożliwiających świadome i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.
 4. Poszukiwanie nowych ciekawych rozwiązań metodycznych wpływających na podniesienie oferty edukacyjnej przedszkola oraz aktywizację dzieci.
 5. Tworzenie warunków pozwalających  kształtować u dzieci poczucie przynależności narodowej.

 

Koncepcję przyjęto do realizacji uchwałą  rady pedagogicznej nr 6/2013/2014 z dnia 06.02.2014r.