Szkoła wierna dziedzictwu

W naszym przedszkolu podejmujemy wiele działań, które mają na celu przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym regionie, jego historii, środowisku naturalnym, kulturowym i społecznym  oraz kształcenie postawy patriotyzmu, szczególnie zaś przywiązania i szacunku dla swojej „małej Ojczyzny”.

Główne cele naszych działań to:

  1. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej.
  2. Kultywowanie tradycji  i rozwijanie zainteresowań zwyczajami, dziedzictwem kulturowym „małej ojczyzny”.
  3. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, środowiska lokalnego, społeczności przedszkolnej, regionu, kraju.
  4. Upowszechnienie wiedzy historycznej, poznanie walorów przyrodniczych naszego kraju, szczególnie zaś Mazur.
  5. Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, jej przeszłością i teraźniejszością.
  6. Rozwijanie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i kulturalnych na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym.
  7. Nabywanie umiejętności właściwych zachowań w stosunku do wytworów kulturowych naszych przodków.