Strona główna

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej istnieje od 1946 roku.
Celem nadrzędnym placówki jest wszechstronny rozwój dziecka oraz wspieranie rodziny  w procesie nauczania i wychowania.
Nasze działania zmierzają w kierunku rozbudzenia  zainteresowań dzieci, rozwijania umiejętności, motywowania do  samodzielnego zdobywania wiedzy, poszukiwania rozwiązań problemów.
Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, uzupełniane także studiami podyplomowymi, między innymi z zakresu logopedii, pedagogiki specjalnej, ofigofrenopedagogiki i autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, języka angielskiego.  Na bieżąco aktualizujemy wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, dostosowując ją do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, potrzeb dzieci oraz oczekiwań środowiska lokalnego.
Realizujemy programy własne, innowacje pedagogiczne oraz projekty opracowane przez nauczycielki przedszkola.  Aktywnie i twórczo włączamy się w realizację  licznych programów ogólnopolskich, co potwierdzają zdobyte przez nas dyplomy i certyfikaty, wśród nich: Certyfikat „Przedszkola Przyjaznego Rodzinie”, Certyfikat „Placówki wspierającej prawa dziecka na świecie”, Certyfikat „Przedszkola Talentów”.
O wysokim poziomie edukacji ekologicznej w naszej placówce świadczą:  Międzynarodowy Certyfikat „Zielonej Flagi”, Certyfikaty „Kubusiowych Przyjaciół Natury” oraz Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla „Szkoły Przyjaznej Środowisku”.
Realizujemy i uczestniczymy w licznych projektach, akcjach, kampaniach edukacyjnych, konkursach o różnym zasięgu, również międzynarodowym, w których zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Nawiązaliśmy przyjaźnie korespondencyjne z wieloma przedszkolami w całej Polsce, z którymi wymieniamy się pocztówkami oraz kartami okolicznościowymi.
Prowadzimy zajęcia stosując ciekawe metody i formy pracy. Wykorzystujemy elementy Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego, Kinezjologii Edukacyjnej, Twórczych metod Orffa i Labana,  elementy techniki Freineta, elementy pedagogiki Marii Montessori, elementy arteterapii.
W toku zajęć uczymy dzieci pracy w zespole, dzięki czemu poznają i utrwalają  zasady społecznego porozumiewania się (dyskusja, kompromis, słuchania innych), a biorąc pod uwagę  społeczne potrzeby, wspólnie z dziećmi opracowujemy Kodeks Praw i Obowiązków, dla każdej grupy wiekowej. Wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie i  prowadzone są w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji.
Dzieci mają możliwość  spontanicznych zabaw w funkcjonalnym ogrodzie przedszkolnym oraz uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z religii. Rozpoznajemy specjalne potrzeby naszych podopiecznych i organizujemy dla nich zajęcia z logopedą oraz nauczycielem terapeutą, prowadzone są również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjne.
Włączamy rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola (zajęcia otwarte, warsztaty, uroczystości, konkursy, wycieczki). Organizujemy comiesięczne spotkania z teatrem na  terenie przedszkola, wystawiane przez profesjonalnych aktorów oraz spotkania czytelnicze  w salach, do których włączamy również rodziców.
Prowadzone  w naszej placówce działania dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze przynoszą zamierzone  efekty. Przedszkole ma znaczące osiągnięcia, także o zasięgu ogólnopolskim: nasi podopieczni otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach recytatorskich, plastycznych, zawodach sportowych, turniejach wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola publikujemy na stronie przedszkola, blogach poszczególnych grup, portalach społecznościowych, stronach internetowych ogólnopolskich serwisów edukacyjnych oraz na stronach lokalnych gazet i portali informacyjnych.

                 

bip