Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolebp.schoolpage.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Trudności lub funkcje niedostępne 

  1. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba do kontaktu Jadwiga Frąckiewicz

e-mail: przedszkolebp@onet.eu

telefon: (87)4239068

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku przedszkola prowadzi  główne wejście od strony ul. Moniuszki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Główne wejście nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto, do budynku można wejść dodatkowym wejściem od strony „Orlika”, które jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Do głównego  wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów.   

Dostosowanie korytarzy

Do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo częściowo   dostosowany jest parter obiektu (korytarze, sale zajęć). Pozostałe korytarze mieszczą się na wyższych kondygnacjach, do których dostaniemy się wchodząc po schodach.

Dostosowanie schodów

Do wyższych dwóch kondygnacji budynku prowadza schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W obiekcie nie ma pochylni

Dostępność platform

W obiekcie nie ma platformy

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem od strony ul. Moniuszki znajduje się duży parking. Na parkingu nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka  migowego

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a, nie można również skorzystać z tłumacza migowego

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych