RAZEM PRZEZ ŚWIAT

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 m.in.:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez
  kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
  uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
  i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
  i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie
  prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji
  informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego
  podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach
  społecznościowych.
 4. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych
  w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,
  w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych
  w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 5. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia
  udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach
  ogólnodostępnych i integracyjnych.

Cele projektu:

 1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym
  krajem, kontynentem.
 2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia
  tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich
  zrozumienie.
 3. Inspirowanie dzieci do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem
  technologii informacyjno – komunikacyjnej.
  Cele szczegółowe :
  ➢ poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron,
  ➢ integracja klasy (grupy), budowanie atmosfery życzliwości, akceptacji,
  bezpieczeństwa,
  ➢ uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego oraz wspólnoty
  lokalnej,
  ➢ wzmacnianie poczucia więzi z narodem, kulturą, historią Polski,
  ➢ ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej
  ➢ poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski i wybranych państw europejskich
  (położenie kraju, stolica, symbole narodowe, język, zabytki, ciekawostki,
  znane postacie w dziedzinie literatury, muzyki, sztuki i nauki, wytwory sztuki
  i kultury)
  ➢ poznanie przez uczniów obyczajów i życia Europejczyków, szczególnie dzieci
  (nauka, zabawa, sposoby spędzania wolnego czasu, obchody świąt
  i innych uroczystości, charakterystyczne potrawy kuchni krajów europejskich.