„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Cele projektu:
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 poznanie legend i baśni polskich,
 dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”,
 kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

PRZEDSZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTU: Danuta Kamińska