GRAMY W ZIELONE

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”  Florian Plit

Ogólnopolski projekt ekologiczno-przyrodniczy mający na celu:

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
 • tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania
 • obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i
 • zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
 • poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 • uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do
 • selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
 • rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody