„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

„Czyste Powietrze Wokół Nas” – program realizowany w roku szkolnym 2021/2022 we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piszu . Głównym celem programu było kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi..

Cele szczegółowe programu to:
-uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata;
-wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu;
-zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
-zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
-zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

W ramach realizacji programu w grupie dzieci 5 letnich  zostały wykonane następujące zadania:


I. „Źródła dymu”- spacer po najbliższej okolicy przedszkola (osiedle Witosa) oraz wycieczka do Parku Miejskiego; ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymów poprzez obserwacje w środowisku; porównanie dwóch różnych środowisk. Celem obu wyjść było zwrócenie uwagi dzieci na źródła dymów, miejsc z których mogą się wydobywać oraz wskazanie różnic pomiędzy dwoma odwiedzanymi środowiskami. Dzieci zwracały też uwagę na kolor dymu. Po powrocie ze spacerów  na podstawie własnych pomysłów i obserwacji różnych źródeł dymu określały – ,,Gdzie i kiedy widzę dym?”.

II. „Co i dlaczego dymi?”

Kolejne zajęcia miały na celu dalsze wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania się na podstawie rozmów z rodzicami, własnych doświadczeń dzieci oraz obserwacji pochodzących ze spacerów. „Krasnale” wykonały wspólny plakat. Rozmawialiśmy również o tym dlaczego dymią samochody, domy i fabryki?

III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Podczas realizacji tego tematu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń.  Podczas ćwiczeń oddechowych przy  muzyce relaksacyjnej  porównywały odczucia przyjemne wśród „ kwiatów” i odczucia , które towarzyszyłyby dzieciom podczas kontaktu z „dymem papierosowym”.  Przedszkolaki odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. Przedstawiono dzieciom dinozaura Dinka i poproszono o uważne wysłuchanie piosenki o nim, a w wolnej chwili pokolorowanie jego portretu.

IV.     Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

Na naszym kolejnym spotkaniu z Programem dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróż pociągiem do wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w przedziale dla osób palących. Następnie uczyliśmy się piosenki o Dinusiu. Zajęcia zwiększały świadomość dzieci   na temat odpowiedniego  zachowania się, przyjęcia odpowiedniej postawy w sytuacji w których dorośli palą papierosy. Przeprowadzona rozmowa z dziećmi na w/w miała na celu radzenie sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. Dzieci nauczyły się zwracać uwagę rodzicom i innym dorosłym podczas palenia papierosów.

V.  Jak unikać dymu tytoniowego?

Następnie poznaliśmy znak „Zakaz palenia”. Dzieci miały za zadanie odszukać na terenie przedszkola znaki  z zakazem palenia. Rozmawialiśmy także na temat gdzie można takie znaczki jeszcze spotkać. W piątym dniu poszerzaliśmy wiedzę dzieci n/t szkodliwości palenia tytoniu z wykorzystaniem ilustracji, albumów i zabawy dydaktycznej  inspirowanej wierszem „Co grozi palaczowi?” . Zwracaliśmy  uwagę na negatywne cechy palacza (żółte zęby, paznokcie, słabe włosy, zniszczona cera, nieprzyjemny zapach, nieświeży oddech).

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie” , rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia. W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą było umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.