Zasady odbioru i przyprowadzania dzieci

ZASADY ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.00, realizacja podstawy programowej przebiega od 7.30 do 12.30, oznacza to, że w tym czasie dziecko jest w przedszkolu bezpłatnie, pozostałe godziny wychowania przedszkolnego są płatne: 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dzieci przebywają w przedszkolu w zadeklarowanym podczas rekrutacji czasie. Grupy pięciogodzinne pracują w godzinach 7.30-12.30.

2. Z uwagi na wyżywienie prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola do godziny 8.15.

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci, przebierają w szatni i przekazują bezpośrednio pod opiekę nauczycielce pracującej w grupie. Dzieci dojeżdżające są odbierane z autobusów przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal. Po zakończeniu zajęć dzieci są odprowadzane do autobusów i przekazywane opiekunkom.

4. Dzieci dojeżdżające rodzice odprowadzają na przystanek i odbierają osobiście, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów.

4. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci bez opieki przed lub w budynku przedszkola, w szatni lub przed drzwiami sali. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci dopiero od momentu bezpośredniego kontaktu  z osobą, która przyprowadza dziecko do grupy.

5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. Bardzo prosimy o informowanie wychowawczyni o wszelkich zamianach w zdrowiu dziecka, a zwłaszcza o przebytych chorobach zakaźnych lub pasożytniczych.

6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną  poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą dziecko odebrać niezwłocznie.

7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.

8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:

– rodzice lub prawni opiekunowie,

– inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów.

9. Dzieci nie zostaną wydane osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

10. O wszelkich zmianach dotyczących osób odbierających dziecko należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie wychowawczynie lub dyrekcję przedszkola.

11. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania wychowawczyni bądź dyrekcji przedszkola o przyczynie i czasie dłuższej nieobecności dziecka w placówce.