Rekrutacja 2023/2024

SZANOWNI RODZICE,

uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się zgodnie z:

 • USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1388, 1700, 1730 i 2089),
 • ZARZĄDZENIEM NR 671/1/2023  Burmistrza Białej Piskiej z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, klas I w szkołach podstawowych oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2023/2024,
 • UCHWAŁĄ NR XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z  dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska  (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2027r. poz. 1496).

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁEJ PISKIEJ                                            NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DataCzynności rekrutacyjne
OdDo
14.02.2023r.14.03.2023r.Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędną dokumentacją  
16 marca 2023r.Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez dziecko warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późniejszymi zmianami)  
18.03.2023r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18.03.2023r.22.03.2023r.Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
25.03.2023r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Do 20.04. 2023r.Przyjmowanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

                          POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (TYLKO NA WOLNE MIEJSCA)

01.06.2023r.10.06.2023r.Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z niezbędną dokumentacją
17.06.2023r.Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez dziecko warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
20.06.2023r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późniejszymi zmianami )    
20.06.2023r.24.06.2023r.Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
27.06.2023r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

WAŻNE

REKRUTACJA TRWA:  OD DNIA 14 LUTEGO 2023r. DO DNIA 14 MARCA 2023r. DO GODZINY 15.00

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku  3-6 lat                                         z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmowani są kandydaci  zamieszkali na terenie Gminy Biała Piska, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tyko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Biała Piska, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Biała Piska, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny
 2. Niepełnosprawność dziecka
 3. Niepełnosprawność jednego  rodziców dziecka
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
 7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 200 punktów.

        W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym lub jeśli po zakończeniu tego etapu  przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę  kryteria określone w Uchwale NR XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z  dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska  (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2027r. poz. 1496):  

 1. Dzieci rodziców obojga pracujących- 100 pkt (oświadczenie o sytuacji zawodowej rodziców, prawnych opiekunów )
 2. Dzieci 3-5 letnie  mające prawo do edukacji  przedszkolnej – 80 pkt
 3. Dzieci, z rodzin objętych nadzorem kuratorskim  lub wsparciem asystenta rodziny (oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem asystenta rodziny lub kuratora)  – 60 pkt
 4. Dzieci, które będą korzystać z pełnej oferty przedszkola ( 4 godziny ponad podstawę programowa  ) – 40 pkt. (deklaracja korzystania z określonej liczby godzin)
 5. Dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej –20 pkt
 6. Dzieci oczekujące na przyjęcie  do przedszkola z poprzedniego roku szkolnego, które nie zostały przyjęte z powodu  braku miejsc – 10 pkt

Dokumentację (wnioski wraz załącznikami) można pobrać ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolebp.schoolpage.pl  oraz bezpośrednio z sekretariatu  Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7.

Wnioski można składać osobiście w przedszkolu, pocztą tradycyjną lub pocztą email: przedszkolebp.sekretariat@wp.pl