Opłaty za przedszkole

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i odpłatność za korzystanie z wyżywienia:

 1. Przedszkole zapewnia  bezpłatne nauczanie i wychowanie zakresie podstawy programowej, której czas wynosi 5 godzin dziennie (w godzinach: 7.30 – 12.30).
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej reguluje  Uchwała  Nr XXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017r.
 3. Odpłatność za przedszkole naliczana jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.
 4.  Zadeklarowaną liczbę godziny pobytu dziecka w przedszkolu można zmienić od kolejnego miesiąca.

Zasady wnoszenia opłat:

 1. Opłata za przedszkole składa się z 2 części:
  • opłaty za godziny pobytu przekraczające czas realizacji podstawy programowej (z opłaty zwolnione są dzieci sześcioletnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne),
  • opłaty za wyżywienie.
 2. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
 3. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości stawki żywieniowej w ciągu roku, ze względu na podwyżki cen.
 4. Opłaty za wyżywienie i świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej w przedszkolu pobierane są z dołu za bieżący miesiąc, w terminie do 10 każdego miesiąca, gotówką w sekretariacie przedszkola.

Wysokość opłaty:
Opłata za żywienie dziecka za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu: 

 • Pobyt pięciogodzinny – dwa posiłki – 6,50 zł
 • Pobyt pięciogodzinny- jeden posiłek -5,00zł
 • pobyt dziewięciogodzinny – trzy posiłki – 7,50 zł 

Śniadanie – 1,50 zł.; Obiad – 5,00 zł; Podwieczorek – 1,00 zł;

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej – uzależniona jest od liczby dni roboczych w miesiącu i liczby godzin zadeklarowanych przez rodziców.
Godzina pobytu dziecka ponad podstawę programową (5 godzin) wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę realizacji zajęć (nie dotyczy dzieci sześcioletnich realizujących w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne). 

 Nieobecność dziecka odnotowywana jest na podstawie dziennika zajęć przedszkola, a o każdy dzień nieobecności dziecka jest pomniejszana opłata za przedszkole w kolejnym miesiącu (w formie odpisu).