“Mały Miś w świecie literatury”

Celem głównym międzynarodowego projektu edukacyjnego jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom. Projekt ma na celu uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych oraz tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, a także wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Podejmowane działania zmierzają do przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowania praw dziecka oraz kształcenia u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego. Dzięki projektowi rozwijane są samodzielność, kreatywność innowacyjność, kształtowane kompetencje cyfrowe i postawy patriotyczne. Realizacja projektu polega na włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, promocji placówki oświatowej, rozwijaniu współpracy między nauczycielami.

W roku szkolnym 2020/2021 grupa “Kropelki” zrealizowała dwa moduły projektu.

Moduł II –Mały Miś w świecie emocji

Podczas realizacji modułu rozwijano inteligencję emocjonalną dzieci. W czasie zajęć podejmowano działania wychowawcze, które miały na celu kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Rozwijano postawy prospołeczne, dobro i empatię poprzez m.in.: prezentację opowiadań na temat emocji (czytanych przez nauczyciela i słuchanych przez dzieci). Głównym celem modułu było kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. W ramach projektu, stworzono katalog ulubionych przez dzieci zabaw/ćwiczeń służących do pracy nad emocjami (m.in. elementy muzykoterapii, zabawy paluszkowe, zabawy relaksacyjne, masażyki, itp.). Proponowane zabawy wplatano w zajęcia w trakcie roku szkolnego.

Moduł III – “Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”

Podczas realizacji modułu kształtowano czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodziły m.in.: Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Poznawały zasady zdrowego odżywiania się oraz warunki niezbędne do zachowania zdrowia.