Komunikat Dyrektora 25.03.2021

Szanowni Państwo,

    Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561) ograniczone zostaje funkcjonowanie Przedszkola w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Przedszkole organizuje zajęcia i opiekę dla dzieci na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2.  rodziców dzieci, którzy:
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 •  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;
 •  realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19;
 •  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 • wykonują działania ratownicze;
 •  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);
 •  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 •  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 •  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 •  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 •  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

         Wsparcie  uzyskają  rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

 Wniosek o zorganizowanie zajęć należy dostarczyć do przedszkola podczas odbierania bądź przyprowadzania dzieci do placówki  lub drogą mailową  na adres: przedszkolebp@onet.eu

Z uwagi na mała liczbę zgłoszonych dzieci i konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wyżywienia, w przypadku nieobecności zgłoszonych do przedszkola dzieci nie będą dokonywane odpisy za wyżywienie.

Dla dzieci, które pozostają w domu organizujemy nauczanie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie internetowej przedszkola w zakładkach poszczególnych grup, jak również w grupach utworzonych na komunikatorze Messenger od 29 marca  będą publikowane scenariusze zajęć oraz propozycje zabaw, gier, ćwiczeń graficznych, itp.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i skorzystania z zamieszczonych tam propozycji.