Komunikat o rekrutacji 2021/22

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

odbędzie się zgodnie z:

 • USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • ZARZĄDZENIEM NR 394/1/2021 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, klas I w szkołach podstawowych oraz oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska
 • UCHWAŁĄ NR XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z  dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska  (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2027r. poz. 1496)

Harmonogram przeprowadzania rekrutacji do Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej  na rok szkolny 2021/2022

DataCzynności rekrutacyjne
OdDo
17.02.2021r.17.03.2021r.Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędną dokumentacją  
19 marca 2021r.Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez dziecko warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
22.03.2021r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (z uwagi na pandemię publikacja na stronie internetowej przedszkola ). 
22.03.2021r.25.03.2021r.Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
26.03.2021r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Do 20.04. 2021r.Przyjmowanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

       Postępowanie uzupełniające (tylko na wolne miejsca)

01.06.2021r.11.06.2021r.Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z niezbędną dokumentacją
17.06.2021r.Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez dziecko warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
18.06.2021r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18.06.2021r.25.06.2021r.Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
25.06.2021r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

WAŻNE

REKRUTACJA TRWA OD DNIA 17 LUTEGO 2021r. DO DNIA 17 MARCA 2021r. DO GODZINY 15.00

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku  3-6 lat z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmowani są kandydaci  zamieszkali na terenie Gminy Biała Piska, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tyko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Biała Piska, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Biała Piska, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny
 2. Niepełnosprawność dziecka
 3. Niepełnosprawność jednego  rodziców dziecka
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
 7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 200 punktów.

        W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym lub jeśli po zakończeniu tego etapu  przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę  kryteria określone w Uchwale NR XXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z  dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Piska  (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2027r. poz. 1496):  

 1. Dzieci rodziców obojga pracujących- 100 pkt (oświadczenie o sytuacji zawodowej rodziców, prawnych opiekunów )
 2. Dzieci 3-5 letnie  mające prawo do edukacji  przedszkolnej – 80 pkt
 3. Dzieci, z rodzin objętych nadzorem kuratorskim  lub wsparciem asystenta rodziny (oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem asystenta rodziny lub kuratora)  –60 pkt
 4. Dzieci, które będą korzystać z pełnej oferty przedszkola ( 4 godziny ponad podstawę programowa  ) – 40 pkt. (deklaracja korzystania z określonej liczby godzin)
 5. Dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej –20 pkt
 6. Dzieci oczekujące na przyjęcie  do przedszkola z poprzedniego roku szkolnego, które nie zostały przyjęte z powodu  braku miejsc – 10 pkt

Dokumentację (wnioski wraz załącznikami) można pobrać ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolebp.schoolpage.pl  (klikając w zakładkę: Dokumenty Rekrutacja 2021/22 ) oraz bezpośrednio z sekretariatu  Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej, ul. Moniuszki 7.

Wnioski można składać osobiście w przedszkolu, pocztą tradycyjną lub pocztą email: przedszkolebp.sekretariat@wp.pl