Zmiana w opłatach za przedszkole

                           OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

 1. Odpłatność  za przedszkole  w danym miesiącu obejmuje:
  1. opłatę za wyżywienie,
  2. opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatny czas wychowania, nauczania i opieki.
 2. Wysokość opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn liczby dni w danym miesiącu i stawki żywieniowej za jeden dzień (stawka żywieniowa uzależniona jest od liczby posiłków z których korzysta dziecko).
 3. Wysokość opłaty naliczana jest za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje zwrot opłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby dni nieobecności w danym miesiącu. Zwrot następuje w następnym miesiącu, w formie odpisu.
 5. W okresie przerwy  wakacyjnej odpłatność za korzystanie z wyżywienia  jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu dyżurowania przedszkola. Wysokość żywieniowej stawki w okresie wakacji z uwagi na małą liczbę uczęszczających dzieci, może ulec zmianie.
 6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, pobierana jest od dzieci do lat 5.
 7. Z opłaty za czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zwolnione są dzieci 6 letnie, realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 8. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki  wynosi 1,00 zł, za każdą zrealizowaną, pełną godzinę.
 9. Opłaty  pobierane są z „góry” do 10 każdego miesiąca, w sekretariacie przedszkola.
 10. W okresie „pandemii”, od dnia 01.10.2020r. do odwołania opłaty będą uiszczane przez rodziców przelewem na wskazane konto placówki:

Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy

Nr konta bankowego:  91 9364 0000 2007 0011 4505 0001

 1. Referent zobowiązany jest do dnia 5 każdego miesiąca dostarczyć każdemu rodzicowi rozliczenie opłaty za poprzedni miesiąc i wskazać kwotę, którą należy uregulować terminowo,  do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Po tym terminie, wyciągi bankowe z wpłatami, będą przekazane do rozliczenia przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.