Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych dla przedszkoli Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących od 19 listopada 2020r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI ZAPOBIEGANIU I PRZECIWDZIAŁANIU COVID-19 WŚRÓD  DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W TRAKCIE PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU ZAJĘĆ obowiązującą od 1 września 2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD  DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W TRAKCIE PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU ZAJĘĆ

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2 wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

                                                                § 2

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁEJ PISKIEJ W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO  COVID- 19

 1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2.  Dzieci do przedszkole przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Przed wejściem do budynku do przedszkola, każdy rodzic powinien rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Dziecko nie powinno zabierać z domu do przedszkola swoich zabawek, ani innych przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W takich przypadkach rodzice powinni zadbać o to, aby zabawki były regularnie czyszczone, prane lub dezynfekowane.
 6. Rodzice będą wpuszczani tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia). Ograniczenie nie dotyczy rodziców  dzieci trzyletnich i nowoprzyjętych, które nie przechodziły okresu adaptacji.
 7. Z szatni dzieci będą zaprowadzane do poszczególnych sal przez pracowników przedszkola.
 8. Po zakończonych zajęciach dzieci z sal przyprowadzają pracownicy przedszkola i przekazują rodzicom oczekującym w szatni.
 9. Wskazane jest, aby dziecko odbierała jedna osoba, aby ograniczyć przebywanie w placówce osób trzecich.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych rodziców, wynoszący co najmniej 1,5 m.
 11. Drzwi  wejściowe do budynku przedszkola z względów bezpieczeństwa będą zamknięte od godziny 9.00-12.00 i 13.00-14.30.

                                                                               § 3

                              ORGANIZACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH (OPIEKI)

 1. Każda grupa przedszkolna ma przyporządkowany oddział, w którym przebywa wraz z wyznaczonymi pracownikami przedszkola.
 2. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 3. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone przez nauczyciela prowadzącego grupę co najmniej raz na godzinę.
 4. Dzieci mają przyporządkowane indywidualne półeczki w szatni oraz półki na pościel. Półki są systematycznie dezynfekowane.
 5. Pościel jest oddawana rodzicom do prania raz w tygodniu.
 6. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, po wcześniejszym zdezynfekowaniu znajdującego się tam sprzętu.
 7. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup.
 8. Ćwiczenia gimnastyczne i poranne powinny być w miarę możliwości prowadzone przy otwartych oknach.
 9.  Należy ograniczyć organizowanie spacerów i wycieczek z dziećmi poza teren przedszkola(park, wycieczki do instytucji, spacer ulicami miasta), szczególnie kiedy występuje wzrost zagrożenia epidemiologicznego (kolor żółty i czerwony).
 10. Nauczyciele powinni posiadać aktualne numery telefonów do rodziców, opiekunów do szybkich kontaktów, w tym również do kontaktów z PISE, w sytuacji wprowadzenia np. kwarantanny.
 11. W sytuacji, kiedy dziecko przejawia symptomy chorobowe, pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka, na podstawie  pisemnej zgody rodzica. Do pomiaru temperatury wykorzystywane są termometry bezdotykowe, w które wyposażona została większość oddziałów przedszkolnych.
 12. Dziecko z symptomami chorobowymi będzie niezwłocznie odizolowane od grupy, do wydzielonego pomieszczenia. Nauczyciel informuje dyrektora i rodzica o sytuacji i ustalają  wspólnie dalszy sposób postepowania (odebranie dziecka przez rodzica z przedszkola, wezwanie karetki).

                                                                             § 4

                     HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego powinna korzystać każda osoba dorosła wchodząca do placówki. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za sprawdzanie stanu pojemnika z płynem i uzupełnianie go w razie potrzeby.
 2. Personel sprzątający regularnie wykonuje prace porządkowe, w tym dezynfekcję powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, włączniki świateł, uchwyty), zgodnie z zaleceniami producenta.
 3. Prowadzony jest systematyczny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni (karty monitoringu).
 4. W salach zajęć pozostają tylko przedmioty, sprzęty, zabawki, które łatwo można myć i dezynfekować.
 5. W oddziałach przedszkolnych wykładziny dywanowe są codziennie dezynfekowane (Mikrozid). Raz na dwa tygodnie wykładziny są prane z użyciem odkurzacza piorącego.
 6. Nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym częstego mycia rąk (po przyjściu do przedszkola, po zabawie, przed jedzeniem, po powrocie z podwórka i korzystaniu z toalety). W tym celu przeprowadzają pokaz prawidłowego mycia rąk. Należy również zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
 7. Personel pomocniczy dba o to, aby pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 8. Pracownicy z objawami chorobowymi zobowiązani są  skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

                                                                        § 5

                                                            GASTRONOMIA

 1. Dzieci młodsze spożywają posiłki w swoich salach przedszkolnych.
 2. Dzieci starsze 5 i 6 latki korzystają ze stołówki w szkole podstawowej.
 3. Dzieci korzystają ze stołówki z  zachowaniem zmianowości grup oraz odległości między stolikami.
 4. Stoliki po każdej grupie przedszkolnej są dezynfekowane.
 5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi.
 6. Dzieci mają stały dostęp do wody w salach, która jest podawana w kubeczkach jednorazowych.

                                                               § 6

                                KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

 1. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania dystansu minimum 1,5m, a także ze środków ochrony osobistej- maseczki, rękawiczki.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.

                                                                     § 7

                                                   POZOSTAŁE  REGULACJE

 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Wybrane telefony do instytucji:

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIE J- 874241350

ZOPO – 874239014

KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE DELEGATURA W EŁKU- 87 7328575, 7328563

 PPPS – E W PISZU – 87 4232378

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r.  oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.

§ 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, które mogą świadczyć o zarażeniu nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się  telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowa zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 (temperatura, kaszel, duszności), powinien niezwłocznie wstrzymać się od wykonywania pracy, udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
 3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.)

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola.
 2. W czasie izolacji dziecko musi pod opieką nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 5. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.

§ 5

Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.