Opłaty

Opłata za przedszkole pobierana jest zgodnie z art. 14 ust. 5a Ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2572 z późniejszymi zmianami-  ostatnia zmiana  Dz. U z 2013r. poz. 87 i 827) oraz  uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2014r.
Na opłatę składa się : stawka żywieniowa w wysokości 5 zł (koszt produktów do przygotowania 3 posiłków: ( śniadanie, obiad, podwieczorek ) oraz opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierana w wysokości 1zł, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, wykraczającą poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Uchwała Nr LV/439/2014
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 26 marca 2014r.
w sprawie:  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym  w prowadzonym przez Gminę Biała Piska

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,  poz. 594 z poż. zm. ) w związku z art. 6 ust.1 pkt.2, art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póż zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§1.1. Gmina Biała Pika zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym w wymiarze pięciu godzin dziennie.

2. Za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ut. 1 pobiera się  opłatę w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną godzinę zajęć.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym  miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 2, oraz liczby godzin przekraczającej wymiar 5 godzin dziennie.

4. opłata, o której mowa w ust. 2 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 2.1. Częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 jest możliwe, jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.

2. w przypadku jeżeli do przedszkola uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny, opłata pobierana jest w całości za jedno dziecko, a za każde następne w wysokości 50%.

§3. Rodziny znajdujące się w szczególnie  trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dotacje do opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym pięć godzin dziennie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.

§ 4. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków, w tym zwolnienia w całości lub części opłat, określają odrębne przepisy.

§.5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/89/11 Rady miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez gminę Biała Pika.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elżbieta Sakowska